SE

TRAVEAS AB Del?rsrapport Januari till September 2014

TRAVEAS AB Del?rsrapport Januari till September 2014

a8

TRAVEAS AB Del?rsrapport Januari till September 2014 ?Traveas genomför en garanterad företrädesemission för att f? de rätta förutsättningarna att kunna fortsätta växa? Sammanfattning januari?september 2014[1] – Nettoomsättning: 12 005 tkr (7 976 tkr), tillväxt: 50 % – Rörelseresultat, EBITDA: 326 tkr (-1 069 tkr) – Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -343 tkr (-1 489 tkr) – Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 kr (-0,05 kr) Sammanfattning juli-september 2014* – Nettoomsättning: 3 258 tkr (2 940 tkr), tillväxt: 11% – Rörelseresultat, EBITDA: -111 tkr (418 tkr) – Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -353 tkr (272 tkr) – Resultat per aktie efter utspädning: -0,02kr (0,01 kr) Väsentliga händelser under det TREDJE kvartalet och efter periodens slut Traveas ? Styrelsen har beslutat att genomföra en garanterad företrädesemission Traveas Media ? Traveas kund Etraveli väljer att insourca sin mediaaffär Traveas Technology ? Traveas Technology lanserar första kunden baserat p? samarbetet med Cornerstone. Läs mer om senaste nytt p? http://www.traveas.com. Bästa aktieägare! Det tredje kvartalet kan sammanfattas som en period d? vi har fokuserat p? v?ra befintliga uppdrag och kunder. Totalt sett s? blev perioden januari till september bra med en omsättningstillväxt om 50 % jämfört mot föreg?ende ?r. Även lönsamheten är god p? EBITDA niv?n för perioden januari till september. Däremot p?verkas resultatet negativt för perioden juli till september av att bolaget aktiverar mindre kostnader för egen räkning (561 tkr) jämfört med föreg?ende ?r. P? Traveas extra bolagsstämman den 13 oktober beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag p? nyemission. Traveas är ett tillväxtföretag med stora ambitioner. Under de senaste ?ren har Traveas utvecklats fr?n ett rent teknologiföretag till att idag vara ett media- och teknologiföretag med en organisk tillväxt om 20-30% per ?r. Kombinationen av att kunna erbjuda en helhetslösning inom mediahantering tillsammans med en egen teknologi för maximal träffsäkerhet gör att vi har ett starkt erbjudande till marknaden. Med kapitalet fr?n den förest?ende nyemissionen avser bolaget: – att f? de rätta förutsättningarna att kunna växa med fler intressestyrda medier/publicister – att fortsätta utveckla plattformen The Ancillarator – att f? en mer l?ngsiktigt stabil kapitalstruktur i företaget Emissionen är en företrädesemission som är garanterad i sin helhet. Teckningsperioden är fr?n den 22 oktober till den 7 november. Genom denna emission kommer bolaget att tillföras ca 3,9 mkr före emissionskostnader. Jag vill hänvisa befintliga aktieägare och potentiellt nya investerare att läsa v?rt Memorandum för mer information. För den intresserade s? kommer jag att presentera bolaget p? ett antal investerarträffar under teckningsperioden enligt nedan: Lule? 21 okt: Anmälan sker via Aktietorget Pite?, 22 okt: Anmälan sker via Aktietorget Skellefte?, 22 okt: Anmälan sker via Aktietorget Ume?, 23 okt: Anmälan sker via Aktietorget Stockholm, 3 nov: Anmälan sker via www.finansevent.se Stockholm, 4 nov: Anmälan sker via Aktietorget Gustaf Karling Verkställande Direktör Traveas AB (publ) Traveas omsättning, resultat och finansiella ställning under juli-sept 2014 Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade under perioden med 11%, till 3 258 tkr (2 940 tkr). Rörelseresultat Rörelseresultatet försämrades under perioden pga av framförallt minskad aktivering (561 tkr) av eget arbete till EBITDA -111 tkr (418 tkr), EBIT -353 tkr (272kr). Kassaflöde Kassaflödet uppgick under perioden till -39 tkr (-208 kr). Eget kapital och soliditet Vid utg?ngen av perioden har Traveas ett eget kapital om 5 715 tkr och en soliditet om 48 %. Finansiell ställning Det andra halv?ret är Traveas svagaste rent likviditetsmässigt. Detta beror framförallt p? säsongsvariationerna i fakturering för Traveas uppdrag med Svenska Golfförbundet. Traveas har under de senaste ?ren kunnat parera detta. Det är dock ingen l?ngsiktigt bra lösning d? det tar mycket tid och kraft fr?n ledningen att arbeta med likviditetshantering när vi snarare vill lägga all v?r kraft och energi p? utveckling av verksamheten. Detta i kombination med styrelsens och ledningens ambition om skapa rätt förutsättningar för att fortsätta växa i samma takt som tidigare ?r s? har styrelsen och ledningen fattat ett beslut att genomföra en nyemission i bolaget. D? emissionen är garanterad i sin helhet s? kommer bolaget att tillföras ca 3,9 mkr före emissionskostnader vilket ger bolaget en mer l?ngsiktigt stabil kapitalstruktur. Övrig information Marknadsutsikter Med den grund som nu har lagts, med en fungerande teknologiplattform redo för framtiden, med lönsamma uppdragsgivare inom media, ett eget annonsnätverk samt en ordentlig säljorganisation med stor erfarenhet inom media s? bedömer ledning och styrelse att bolaget har stora möjligheter att utvecklas fortsatt positivt (se mer under VD-ord). Aktien och aktieägare Per avstämningsdagen den 30 september 2014 var 29 129 707 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillg?ngar. Efter andra kvartalets utg?ng har Traveas 249 aktieägare. Personal Antal anställda uppgick vid periodens slut till 11 personer. Redovisningsprinciper Denna del?rsrapport har upprättats i enlighet med ?rsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna r?d. I det fall det saknas ett allmänt r?d har i förekommande fall vägledning hämtats fr?n Redovisningsr?dets rekommendationer. I del?rsrapporten har samma principer som i ?rsredovisningen för 2013 använts. Granskning av revisor Denna del?rsrapport har inte granskats av Traveas revisor. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2014, 19 februari, 2015 För ytterligare information kontakta: Gustaf Karling Verkställande Direktör Tel: 0707-66 26 80 E-post: [email protected] [1] Jämförande tal fr?n 2013 inom parantes. Traveas ? the best of two worlds: Technology & Media We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media. TRAVEAS TECHNOLOGY is a leading Scandinavian sales and marketing automation company for ancillary services. Traveas Technology specialises within personalised automation ? we turn basic digital footprints into personalised sales and marketing conversations, adding new revenue to each and every booking. TRAVEAS MEDIA – Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: “To turn content into value”.

A to już wiesz?  Anmälan till Linköpings största stafettlopp Mjärdevistafetten har öppnat

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy