SE

INSÄNDARE : GEMENSAMMA KRAFTER FÖR EN TRYGGARE IDROTT

Nio av tio barn har n?gon g?ng varit med i en idrottsförening. De allra flesta upplever idrottandet som positivt. Trots det förekommer mobbning, utslagning och utanförskap. Men ingen ska bli mobbad eller diskriminerad inom idrotten. Därför samarbetar Rädda Barnen och Sk?neidrotten för att med gemensamma krafter skapa en tryggare idrott.
Tillsammans stöder och uppmuntrar vi föreningar att arbeta systematiskt och m?lmedvetet för en trygg idrott där alla m?r bra. Vi vill att all verksamhet ska genomsyras av FN:s konvention för barns rättigheter (barnkonventionen) och idrottens värdegrund. En bra start är att ta fram en handlingsplan mot kränkningar, mobbing och diskriminering. Sk?neidrotten och Rädda Barnen st?r beredda att stötta i processen, som innefattar förebyggande arbete och konkreta ?tgärder p? hur man som förening ska agera när n?got g?r snett.
Med hjälp av Rädda Barnens material High five och Riksidrottsförbundets Skapa trygga idrottsmiljöer ger vi föreningar rätt förutsättningar att skapa sin handlingsplan. Med en levande handlingsplan, som är känd och accepterad av föreningens medlemmar, lägger man grunden för en sund och utvecklande idrottsmiljö. Idrotten blir tryggare helt enkelt.
I en undersökning av stiftelsen Friends uppfattar vart fjärde barn i en idrottsförening sig själv som kränkt av en lagkamrat. Men studien visar ocks? att kränkningar minskar och att barnen trivs bättre i föreningar som aktivt pratar om trygghetsfr?gor. Rädda Barnen har ocks? gjort en studie som visar att 73 procent av föräldrarna vill att idrottsföreningen har handlingsplaner mot kränkningar och diskriminering.
För alla idrottande barns och ungdomars skull uppmanar vi alla Sk?nes kommuner att stödja framtagande av handlingsplaner mot kränkande behandling, diskriminering och mobbning. Rädda Barnen och Sk?neidrotten st?r beredda att stödja föreningarna i arbetet med att ta fram specifika handlingsplaner som förenliga med intentionerna i barnkonventionen.
Alla barn har rätt till en trygg idrott. En plats där alla trivs och utvecklas. Vi hoppas att du som politiker, ledare i en idrottsförening och m?nga fler vill vara med och göra sk?nsk idrott till världens bästa!
Kerstin Labbé
Ordförande för Rädda Barnens distrikt i Sk?ne
Jane Andersson
Ordförande för Sk?neidrotten

Sk?neidrotten – en kraftfull resurs för vinnande samspel!

Similar Posts