SE

Idrotten överskattar sponsorerna

2014-10-21 08:50 Centrum för idrottsforskning Idrottsföreningar i Sverige tenderar att överskatta sponsorernas betydelse. Det visar Centrum för idrottsforsknings analys av klubbarnas ekonomi och etik. Medlemsavgifter och det offentliga stödet är l?ngt mycket viktigare. Sponsorer ger även idrotten en rad sv?ra etiska problem.

Idrottsföreningar i Sverige tenderar att överskatta sponsorernas betydelse. Det visar Centrum för idrottsforsknings analys av klubbarnas ekonomi och etik. Medlemsavgifter och det offentliga stödet är l?ngt mycket viktigare. Sponsorer ger även idrotten en rad sv?ra etiska problem. Centrum för idrottsforsknings undersökning av idrottsföreningarnas ekonomi visar att den största inkomstkällan är medlemsavgifter. P? klar andraplats hamnar kommunalt och statligt stöd. Statistik fr?n Riksidrottsförbundet visar dessutom att reklam och sponsorintäkter bara st?r för i genomsnitt nio procent av idrottsföreningarnas intäkter. Trots att sponsorer bidrar med s? liten del av pengarna ägnar föreningarna mycket kraft ?t att försöka locka dem till sig. Fler än hälften av föreningarna tycker att det är en ganska eller mycket stor utmaning för föreningen att beh?lla och rekrytera sponsorer, visar CIF:s studie. Sponsring kostar Anna Fyrberg Yngfalk som är forskare i företagsekonomi Ersta Sköndal högskola och Stockholms universitet ifr?gasätter föreningarnas jakt efter sponsorer. Enligt Fyrberg Yngfalk är det osäkert vad idrottssponsringen egentligen ger till idrotten och vad det har för l?ngsiktiga konsekvenser. Hon ser inte minst en fara i idrottens ständiga kompromissande till fördel för den kommersiella logiken. Sponsringssamarbeten kräver dessutom resurser och vi ställer oss sällan fr?gan om hur mycket sponsring faktiskt kostar. Ett exempel är Ridsportförbundet som enligt verksamhetsberättelsen ?r 2012 hade 77 miljoner kronor i intäkter varav cirka 9,5 miljoner var sponsorintäkter. Bruttokostnaderna för sponsring var 6,2 miljoner kronor. Kvar blir d? 3,3 miljoner kronor i rena sponsorintäkter. Det kan jämföras med de tre största inkomstkällorna till förbundet: statligt stöd 21,5 miljoner, medlemsavgifter 10,4 miljoner och licensavgifter 19,3 miljoner. Viktigare för större föreningar Hur viktiga sponsorerna är varierar naturligtvis mellan olika föreningar och olika idrotter. Sponsring fr?n företag är en viktigare intäktskälla för större föreningar som ägnar sig ?t lagidrotter, inte minst ishockey och fotboll, visar CIF:s studie. Läs Centrum för idrottsforsknings rapport Etik och ekonomi i idrottsföreningar. Läs ocks? Anna Fyrberg Yngfalks artikel om sponsringens baksida i det senaste numret av Svensk Idrottsforskning samt i antologin I gr?zonen. Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy