H?ringssvar fra Norges Kampsportforbund

Norges Kampsportforbund (NKF) er forn?yd med at Tvedt utvalgets rapport gir et beskrivende bilde av Norsk toppidrett frem til i dag. NKF mener imidlertid at rapporten ikke avklarer ansvar, myndighet og rolleavklaringer i tilstrekkelig grad og derfor ikke kommet til selve kjernen i utfordringene.
NKF mener at utfordringene m? l?ses i de organisasjonsledd hvor de h?rer hjemme, hos medlemsforbundene i NIF (s?rforbund/fleridrettsforbund), og ikke flytte utfordringer til overordnete
organisasjonsledd utover det ? samordne deltakelse i OL og Paralympics. De ?konomiske f?ringene b?r ogs? avspeile dette til medlemsforbundene.
Det er medlemsforbundene som er ansvarlig for ? fremme, og utvikle sin(e) idrett(er) nasjonalt og internasjonalt. I dette ligger det at medlemsforbundet er ansvarlig for rekruttering og utvikling av toppidretten, utdanning av trenere, ledere og dommere for sin(e) idrett(er). Det er forbundstinget i
medlemsforbundet som vedtar m?lsettinger og fordeler ressurser ut i fra vedtatte prioriteringer og f?ringer. Vedtakene/f?ringene skal f?lges opp via respektive generalsekret?rer. Medlemsforbundene har det hele og fulle ansvar for sin(e) idrett(er) og blir m?lt p? dette p? sine forbundsting.
NKF mener at alle idretter som er organisert i SportAccord er likeverdige uavhengig av om de st?r p? eller utenfor OL-programmet. Med jevne mellomrom skjer en utskifting av idretter p? OL-programmet og det b?r derfor tas utgangspunkt i SportAccord i.f.t. hvilke idretter som skal ha krav p? et
minimum av service/st?tte fra NIF/Olympiatoppen. OL er uansett en av flere ?multileker? som arrangeres.
N?r det gjelder post 4 midler mener NKF at et grunnbel?p skal g? til drift og utvikling av Olympiatoppen og deltagelse i OL, mens resten fordeles p? de medlemsforbundene som har en toppidrettssatsning innenfor SportAccord anerkjent(e) idrett(er). Medlemsforbund som har ambisi?se ut?vere, trenere og ledere og som har en rammeplan for toppidrett som er vedtatt av sitt forbundsting, kvalifiseres for tilskudd og stipender. Disse midlene b?r fordeles etter tilsvarende modell som man i dag fordeler post 2 og post 3 midler. Det m? v?re opp til det enkelte medlemsforbund om de vil tildele stipender eller ikke til sine ut?vere.
N?r det gjelder Olympiatoppen mener vi at dette skal v?re et service- og kompetansesenter hvor alle SportAccord anerkjente idretter kan kj?pe tjenester. NKF mener at Olympiatoppen skal besitte fagkompetanse p? trener- og lederutdanning innen toppidrett samt fagkompetanse i.f.t.
tilrettelegging av skoletilbud. Forskning er ogs? viktig. NKF mener at vi trenger et kompetansesenter med regionale nettverk som kan tilby medlemsforbundene service og kompetanse, men at det m? v?re opptil medlemsforbundene ? velge hva de vil kj?pe (avtalereguleres). Med dette bakteppet mener vi det er irrelevant ? dele opp toppidrettsledelsen med egne ansvarlige for sommer-, vinter- og talent-/trenerutvikling, men heller tilpasse dette i.f.t. ettersp?rsel. ? konkurranseutsette Olympiatoppen mener vi vil v?re sunt samtidig som medlemsforbundene ansvarliggj?res.
Det er medlemsforbundene som er ansvarlige for sin toppidrett og ved ? sette fokus p? utvikling i s?rforbundene og synligj?re ansvarslinjen vil man kunne l?fte hele norsk toppidrett.

Norges Kampsportforbund (NKF) er det tiende st?rste s?rforbundet under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Forbundet er lokalisert p? Ullev?l stadion i Oslo. NKF organiserer over 20 kampidretter, hvorav karate, taekwondo, jujutsu, wushu og kendo er de fremste konkurranseidrettene.

Authors

Related posts

Top